71/71
ZANDRO - Eltern: Alka N.H.S.B. - Yambalaya v.´t Blockhuijs, Bes. Fam. Homfeldt, Wilhelmshaven.